Skočiť na hlavný obsah

Na tomto webovom sídle nájdete oficiálne aktuálne informácie o liekoch určených na použitie u zvierat, ktoré sú povolené kdekoľvek v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP), a môžete zistiť, v ktorých krajinách je dostupný konkrétny veterinárny liek.

Patria sem aj informácie o:

  • povolených veterinárnych liekoch,
  • registrovaných homeopatických veterinárnych liekoch,
  • liekoch na veterinárne použitie, ktoré presúvajú z jednej krajiny EÚ/EHP do druhej veľkoobchodní distribútori.

Môžete tiež ľahko porovnávať lieky pomocou nástroja na porovnávanie liekov, ktorý je k dispozícii prostredníctvom funkcie vyhľadávania.

Odkiaľ pochádzajú údaje o lieku

Informácie, ktoré vidíte na tomto webovom sídle, pochádzajú priamo z „databázy liekov Únie“, databázy EÚ na zhromažďovanie a uchovávanie informácií o veterinárnych liekoch povolených v EÚ/EHP.

Informácie o každom lieku do databázy predkladá regulačný orgán pre lieky, ktorý udelil povolenie na jeho používanie. Tento orgán je zodpovedný za zabezpečenie úplnosti a presnosti informácií.

Zodpovedným orgánom môže byť buď:

  • regulačný orgán pre veterinárne lieky v členskom štáte EÚ alebo krajine EHP (príslušný vnútroštátny orgán), ak je liek povolený na vnútroštátnej úrovni na používanie v jednej alebo viacerých krajinách,
  • Európska agentúra pre lieky (EMA), ak je liek centrálne povolený na používanie v celej EÚ/EHP.

Na stránke venovanej lieku v časti Authorisation details (Podrobné informácie o povolení) môžete zistiť, kto je zodpovedný orgán pre každý liek.

Webová stránka sa automaticky aktualizuje hneď, ako sú v databáze dostupné nové alebo aktualizované informácie. Aktualizácie tohto webového sídla môžete sledovať na našej stránke Čo je nového?

Agentúra EMA sa stará o toto webové sídlo v spolupráci s regulačnými orgánmi pre lieky v EÚ/EHP a Európskou komisiou.

Ďalšie informácie:

Jazyková politika

Toto webové sídlo je dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (EÚ), ako aj v islandskom a nórskom jazyku.

V pravom hornom rohu každej stránky na webovej stránke si môžete vybrať jazyk podľa svojho výberu.

Vyhľadávanie liekov

Na tejto webovej stránke môžete vyhľadávať lieky v jazyku podľa svojho výberu.

To zahŕňa vyhľadávanie liekov, ktoré nie sú povolené v krajine, ktorá používa jazyk podľa vášho výberu. Názov lieku a niektoré ďalšie informácie zobrazené v zozname výsledkov vyhľadávania sa však môžu zobraziť v inom jazyku v závislosti od krajiny, ktorá liek povolila.

Informácie o liekoch

Na tejto webovej stránke môžete nájsť hlavné skutočnosti o všetkých liekoch v jazyku podľa svojho výberu. Patria sem napríklad cieľové druhy, cesta podania a lieková forma.

Je možné, že ďalšie informácie budú k dispozícii len v inom jazyku. Môže to byť angličtina alebo jazyk (jazyky) krajiny, ktorá liek povolila. 

Patria sem napríklad niektoré informácie uvedené na stránke o lieku a písomná informácia pre používateľa a súhrn charakteristických vlastností lieku.

Ochrana údajov

Na to, aby toto webové sídlo správne fungovalo, umiestňujeme do vášho zariadenia malé dátové súbory, tzv. cookies. Môžete sa rozhodnúť, či budete sledovaný týmito súbormi cookies. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Bližšie informácie nájdete na stránke:

Údaje a dokumenty o liekoch uverejnené na tomto webovom sídle spracúvajú a poskytujú:

  • príslušné vnútroštátne orgány a držitelia povolenia na uvedenie na trh pre lieky povolené vnútroštátnymi postupmi v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679).
  • Európska komisia a Európska agentúra pre lieky pre centrálne povolené lieky v súlade s nariadením EÚ o ochrane údajov (EÚ DPR) (nariadenie (EÚ) 2018/1725).

Informácie o tom, ako agentúra EMA spracúva osobné údaje, sú k dispozícii na webovom sídle agentúry:

V prípade otázok o ochrane údajov sa obráťte na dataprotection@ema.europa.eu.

Kontakt

Ak máte otázky týkajúce sa konkrétneho lieku, obráťte sa na držiteľa povolenia na uvedenie na trh alebo na zodpovedný orgán. Informácie o tom, o koho ide, sa nachádzajú na stránke o lieku, v časti Podrobné informácie o povolení.

Ak chcete získať technickú podporu prostredníctvom tohto webového sídla, použite portál používateľskej podpory agentúry EMA

Slovník pojmov

Vymedzenia hlavných regulačných pojmov používaných na tomto webovom sídle nájdete v glosári regulačných pojmov agentúry EMA. Slovník je k dispozícii len v angličtine:

Právny rámec

Databáza, na ktorej je založené toto webové sídlo, známa ako „databáza liekov Únie“, slúži na vykonávanie farmaceutického práva EÚ v nariadení o veterinárnych liekoch (nariadenie (EÚ) 2019/6). K cieľom nariadenia patrí:

  • zvýšiť transparentnosť veterinárnych liekov povolených na používanie v EÚ/EHP,
  • podporovať harmonizáciu informácií o veterinárnych liekoch,
  • poskytovať spoľahlivý nástroj pre veterinárnych lekárov na posúdenie a porovnanie dostupných možností liečby.

Členské štáty EÚ a krajiny EHP, Európska komisia a agentúra EMA vytvorili toto webové sídlo 28. januára 2022. Prevádzkuje ho v spolupráci s členskými štátmi EÚ, krajinami EHP a Európskou komisiou agentúra EMA.

How useful was this page?:
Average: 5 (16 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."