Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Veterinary Medicines

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο

Στον δικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε επίσημες, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με κτηνιατρικά φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις χώρες στις οποίες διατίθεται ένα συγκεκριμένο κτηνιατρικό φάρμακο.

Περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με:

  • εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα
  • καταχωρισμένα ομοιοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα
  • κτηνιατρικά φάρμακα που μεταβιβάζονται από μια χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ σε άλλη από διανομείς χονδρικής πώλησης.

Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε φάρμακα εύκολα χρησιμοποιώντας το εργαλείο σύγκρισης φαρμάκων του δικτυακού τόπου που είναι διαθέσιμο μέσω της λειτουργίας αναζήτησης.

Από πού προέρχονται τα δεδομένα για τα φάρμακα

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο προέρχονται απευθείας από την ηνωμένη βάση δεδομένων προϊόντων (UPD), ήτοι τη βάση δεδομένων της ΕΕ για τη συλλογή και την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ/στον ΕΟΧ.

Οι πληροφορίες για κάθε φάρμακο καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων από τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων που έχει εγκρίνει τη χρήση του εκάστοτε φαρμάκου. Η εν λόγω αρχή είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της πληρότητας και της ακρίβειας των πληροφοριών.

Η αρμόδια αρχή θα μπορούσε να είναι είτε:

  • η ρυθμιστική αρχή κτηνιατρικών φαρμάκων του κράτους μέλους της ΕΕ ή της χώρας του ΕΟΧ (η εθνική αρμόδια αρχή), εάν το φάρμακο έχει εγκριθεί σε εθνικό επίπεδο για χρήση σε μία ή περισσότερες χώρες,
  • ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), εάν το φάρμακο έχει εγκριθεί σε κεντρικό επίπεδο για χρήση σε ολόκληρη την ΕΕ / τον ΕΟΧ.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία της αρχής που είναι αρμόδια για κάθε φάρμακο στη σελίδα του φαρμάκου στην ενότητα «Authorisation details» (Λεπτομερή στοιχεία άδειας κυκλοφορίας).

Ο δικτυακός τόπος επικαιροποιείται αυτομάτως μόλις καταστούν διαθέσιμες νέες ή επικαιροποιημένες πληροφορίες στη βάση δεδομένων. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις επικαιροποιήσεις του δικτυακού τόπου στην ιστοσελίδα μας what's new (Τι νέο υπάρχει).

Η διατήρηση του δικτυακού τόπου τελεί υπό την αιγίδα του ΕΜΑ σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων της ΕΕ / του ΕΟΧ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πολιτική σχετικά με τη γλώσσα

Όλες οι εκδόσεις

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα.

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας στο πάνω δεξί μέρος κάθε σελίδας του δικτυακού τόπου.

Αναζήτηση φαρμάκων

Μπορείτε να αναζητήσετε φάρμακα στον δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας τη γλώσσα της προτίμησής σας.

Περιλαμβάνεται η αναζήτηση φαρμάκων που δεν είναι εγκεκριμένα στη χώρα όπου χρησιμοποιείται η γλώσσα της προτίμησής σας. Ωστόσο, το όνομα του φαρμάκου και ορισμένες άλλες πληροφορίες του καταλόγου αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορεί να εμφανίζονται σε άλλη γλώσσα, ανάλογα με την χώρα που έχει εγκρίνει το φάρμακο.

Πληροφορίες για τα φάρμακα

Μπορείτε να βρείτε βασικά στοιχεία σχετικά με όλα τα φάρμακα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο στη γλώσσα της προτίμησής σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, το είδος-στόχος, η οδός χορήγησης και η φαρμακοτεχνική μορφή.

Άλλες πληροφορίες μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο σε άλλη γλώσσα. Αυτή μπορεί να είναι η αγγλική ή η(οι) γλώσσα(-ες) της χώρας που έχει εγκρίνει το φάρμακο. 

Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται στη σελίδα για το φάρμακο, καθώς και στο φύλλο οδηγιών χρήσης και στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Προστασία δεδομένων

Για να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου, τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies στη συσκευή σας. Εσείς οι ίδιοι θα αποφασίσετε αν επιθυμείτε την ιχνηλάτηση της πλοήγησής σας μέσω των cookies. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.:

Τα δεδομένα και τα έγγραφα σχετικά με τα φάρμακα που είναι δημοσιευμένα στον δικτυακό τόπο υποβάλλονται σε επεξεργασία και παρέχονται από:

  • τις εθνικές αρμόδιες αρχές και τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας των φαρμάκων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας μέσω εθνικών διαδικασιών, σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).
  • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725).

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον ΕΜΑ διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ΕΜΑ:

Για ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε στη διεύθυνση dataprotection@ema.europa.eu.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για ερωτήσεις σχετικά με ένα συγκεκριμένο φάρμακο, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας ή την αρμόδια αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία τους στη σελίδα του φαρμάκου στην ενότητα «Authorisation details» (Λεπτομερή στοιχεία άδειας κυκλοφορίας).

Για τεχνική υποστήριξη μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, χρησιμοποιήστε την πύλη Υπηρεσία υποστήριξης του EMA

Γλωσσάριο

Για τους ορισμούς των κύριων κανονιστικών όρων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο, συμβουλευθείτε το γλωσσάριο κανονιστικών όρων του EMA. Το γλωσσάριο διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα:

Νομικό πλαίσιο

Η βάση δεδομένων στην οποία βασίζεται ο παρών δικτυακός τόπος, γνωστή ως «βάση δεδομένων προϊόντων της Ένωσης», συμβάλλει στην εφαρμογή της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ στον κανονισμό για τα κτηνιατρικά φάρμακα (κανονισμός (ΕΕ) 2019/6). Μεταξύ των στόχων του κανονισμού περιλαμβάνονται οι εξής:

  • να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ/στον ΕΟΧ
  • να υποστηριχθεί η εναρμόνιση των πληροφοριών που αφορούν τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα
  • να παρασχεθεί ένα αξιόπιστο εργαλείο στους κτηνιάτρους για την εξέταση και τη σύγκριση των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι χώρες του ΕΟΧ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο EMA εγκαινίασαν τον δικτυακό τόπο στις 28 Ιανουαρίου 2022. Ο δικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΕMA σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες του ΕΟΧ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

How useful was this page?:
Μέσος όρος: 5 (22 ψήφοι)