Przejdź do treści

Niniejsza strona internetowa umożliwia znalezienie oficjalnych, aktualnych informacji na temat leków stosowanych u zwierząt, które są dopuszczone do obrotu w całej Unii Europejskiej (UE) i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), oraz ustalenie, w których krajach dostępny jest określony lek weterynaryjny.

Zawiera ona informacje na temat:

  • leków weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu;
  • zarejestrowanych homeopatycznych leków weterynaryjnych;
  • leków weterynaryjnych przemieszczanych przez hurtowników z jednego państwa UE/EOG do innego.

Istnieje również funkcja łatwego  porównania leków  za pomocą narzędzia do porównywania leków dostępnego za pośrednictwem funkcji wyszukiwania.

Skąd pochodzą dane o leku

Informacje dostępne na niniejszej stronie internetowej pochodzą bezpośrednio z „unijnej bazy danych produktów”, bazy danych UE służącej do gromadzenia i przechowywania informacji na temat weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w UE/EOG.

Informacje o każdym leku są przekazywane do bazy danych przez organ ds. rejestracji leków, który dopuścił lek do obrotu. Organ ten jest odpowiedzialny za zapewnienie kompletności i dokładności informacji.

Organem odpowiedzialnym może być:

  • organ regulacyjny ds. leków weterynaryjnych w państwie członkowskim UE lub w państwie EOG (właściwy organ krajowy), jeżeli lek został dopuszczony do obrotu w procedurze krajowej w jednym lub większej liczbie państw;
  • Europejska Agencja Leków (EMA), jeżeli lek jest dopuszczony do obrotu w drodze procedury centralnej w UE/EOG.

Informacje na temat tego, kto jest organem odpowiedzialnym w odniesieniu do każdego leku, można znaleźć na stronie internetowej w zakładce „Szczegóły dotyczące pozwolenia” („Authorisation details”).

Strona internetowa jest automatycznie aktualizowana natychmiast po udostępnieniu w niej nowych lub zaktualizowanych informacji. Aktualne informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie w sekcji What's new”.

Niniejszą stronę internetową prowadzi EMA we współpracy z organami regulacyjnymi UE/EOG ds. leków oraz z Komisją Europejską.

Więcej informacji:

Unijna baza danych produktów (dostępna dla właściwych organów krajowych i podmiotów odpowiedzialnych posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu)

Polityka językowa

Niniejsza strona internetowa jest dostępna we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (UE), a także w języku islandzkim i norweskim.

Można wybrać preferowany język w prawym górnym rogu każdej strony na stronie internetowej.

Wyszukiwanie leków

Na tej stronie internetowej można wyszukać leki w wybranym języku.

Obejmuje to wyszukiwanie leków, które nie są dopuszczone do obrotu w kraju stosującym preferowany język. Nazwa leku i niektóre inne informacje wyświetlane na liście wyników wyszukiwania mogą jednak pojawić się w innym języku, w zależności od kraju, w którym udzielono pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Informacje o lekach

Na niniejszej stronie internetowej można znaleźć kluczowe fakty dotyczące wszystkich leków w preferowanym języku. Dotyczy to na przykład gatunków docelowych, drogi podania i postaci farmaceutycznej.

Pozostałe informacje mogą być dostępne wyłącznie w innym języku. Może to być język angielski lub język(i) państwa, w którym lek został dopuszczony do obrotu.

Obejmuje to na przykład niektóre informacje wyświetlane na stronie leku oraz w ulotce informacyjnej i w charakterystyce produktu leczniczego.

Ochrona danych

Aby niniejsza strona internetowa działała prawidłowo, na urządzeniu użytkownika umieszczamy małe pliki z danymi zwane cookies. Użytkownik może zdecydować, czy pliki cookie mają śledzić przeglądane przez niego strony. Pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

Dane i dokumenty dotyczące leku publikowane na niniejszej stronie internetowej są przetwarzane i dostarczane przez:

  • właściwe organy krajowe i podmioty odpowiedzialne w odniesieniu do leków dopuszczonych do obrotu w drodze procedur krajowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) (rozporządzenie (UE) 2016/679);
  • Komisję Europejską i Europejską Agencję Leków w odniesieniu do leków dopuszczonych do obrotu w drodze procedury centralnej, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (rozporządzenie (UE) 2018/1725).

Informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez EMA są dostępne na  stronie internetowej:

W przypadku zapytań dotyczących ochrony danych należy skontaktować się z dataprotection@ema.europa.eu.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących określonego leku należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym lub odpowiedzialnym organem. Informacje na temat tego, jaki to organ, znajdują się na stronie „Szczegóły pozwolenia na dopuszczenie do obrotu” („Authorisation details”).

W celu uzyskania wsparcia technicznego, korzystając z niniejszej strony internetowej, należy skorzystać z portalu Service Desk EMA. 

Glosariusz

Definicje głównych terminów regulacyjnych stosowanych na niniejszej stronie internetowej znajdują się w glosariuszu terminów regulacyjnych EMA. Glosariusz jest dostępny wyłącznie w języku angielskim:

Akty prawne

Baza danych stanowiąca podstawę niniejszej strony internetowej, zwana „unijną bazą danych produktów”, służy do wdrożenia prawa farmaceutycznego UE do rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (rozporządzenie (UE) 2019/6). Rozporządzenie ma m.in. następujące cele:

  • zwiększenie przejrzystości weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w UE/EOG;
  • wspieranie harmonizacji informacji o weterynaryjnych produktach leczniczych;
  • zapewnienie lekarzom weterynarii wiarygodnego narzędzia do rozważenia i porównania dostępnych opcji leczenia.

Państwa członkowskie UE i państwa EOG, Komisja Europejska i EMA uruchomiły tę stronę internetową w dniu 28 stycznia 2022 r. EMA prowadzi tę stronę internetową we współpracy z państwami członkowskimi UE i państwami EOG oraz z Komisją Europejską.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."