Премини към основното съдържание

Този уебсайт ви дава възможност да намерите официална актуална информация за лекарствените продукти за употреба при животни, които са разрешени за употреба някъде в Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), и да установите в кои държави е наличен конкретен ветеринарномедицински продукт.

Той съдържа информация за:

  • разрешени за употреба ветеринарномедицински продукти;
  • регистрирани хомеопатични ветеринарномедицински продукти;
  • ветеринарномедицински продукти, премествани от една държава от ЕС/ЕИП в друга от търговци на едро.

Можете също така лесно да сравнявате продукти чрез инструмента за сравняване на ветеринарномедицински продукти на уебсайта, който е наличен чрез функцията за търсене.

Откъде идват данните за ветеринарномедицинския продукт

Информацията, която виждате на този уебсайт, идва директно от „Базата данни на Съюза относно продуктите“, базата данни на ЕС за събиране и съхранение на информация относно ветеринарномедицински продукти, разрешени за употреба в ЕС/ЕИП.

Информацията за всеки продукт се подава в базата данни от регулаторния орган по ветеринарномедицинските продукти разрешил неговата употреба. Този орган е отговорен за осигуряване на пълнотата и точността на информацията.

Отговорният орган може да бъде:

  • регулаторният орган за ветеринарномедицински продукти в държава — членка на ЕС или държава от ЕИП (националният компетентен орган), ако продуктът е разрешен за употреба на национално равнище в една или повече държави;
  • Европейската агенция по лекарствата (EMA), ако лекарственият продукт е разрешен за употреба по централизираната процедура в ЕС/ЕИП.

На страницата на ветеринарномедицинския продукт в раздел „Данни за лиценза за употреба“ можете да научите кой е отговорният орган за всеки отделен продукт.

Уебсайтът се актуализира автоматично веднага щом в базата данни бъде въведена нова или актуализирана информация. Можете да следите актуализациите на този уебсайт на нашата страница с новини.

EMA поддържа този уебсайт в сътрудничество с регулаторните органи по лекарствените продукти в ЕС/ЕИП и с Европейската комисия.

Допълнителна информация:

Езикова политика

Уебсайтът е наличен на всички официални езици на Европейския съюз (ЕС), както и на исландски и норвежки език.

Можете да изберете предпочитания от вас език в горната дясна част на всяка страница на уебсайта.

Търсене на ветеринарномедицински продукти

На този уебсайт можете да търсите ветеринарномедицински продукти на предпочитания от вас език.

Това включва търсене на продукти, които не са разрешени за употреба в държава, която използва предпочитания от вас език. Името на ветеринарномедицинския продукт и друга информация, показана в списъка с резултатите от търсенето, обаче могат да се появят на друг език в зависимост от държавата, която го е разрешила за употреба.

Информация за ветеринарномедицински продукти

На този уебсайт можете да намерите основни факти относно всички ветеринарномедицински продукти на предпочитания от вас език. Това включва например видовете, за които е предназначен ветеринарномедицинския продукт, начина на приложение и фармацевтичната форма.

Друга информация може да е налична само на друг език. Това може да бъде английски език или езикът (езиците) на държавата, която е разрешила за употреба ветеринарномедицинския продукт. 

Това включва например част от информацията, показана на страницата за ветеринарномедицинския продукт, както и листовката и кратката характеристика на продукта.

Защита на данните

За да може уебсайтът да функционира правилно за вас, ние поставяме на вашето устройство малки файлове с данни, наречени бисквитки. Можете да решите дали да бъдете проследявани от тези бисквитки или не. Можете да изтриете бисквитките по всяко време. За повече информация вж.:

Данните и документите относно ветеринарномедицинските продукти, публикувани на този уебсайт, се обработват и предоставят от:

  • националните компетентни органи и притежателите на лицензи за употреба за ветеринарномедицински продукти, разрешени чрез национални процедури, в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) (Регламент (ЕС) 2016/679).
  • Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата за продукти, разрешени за употреба по централизираната процедура, в съответствие с Регламента на ЕС за защита на данните (EU DPR) (Регламент (ЕС) 2018/1725).

Информация за начина, по който ЕМА обработва лични данни, е налична на уебсайта на EMA:

За запитвания относно защитата на данните се свържете с dataprotection@ema.europa.eu.

Контакт

За въпроси относно конкретен продукт, моля, свържете се с притежателя на лиценза за употреба или с отговорния орган. В „Данни за лиценза за употреба“ на страницата на лекарствения продукт можете да научите кои са те.

За техническа поддръжка на този уебсайт, моля, използвайте портала на Центъра за обслужване на EMA

Речник на термините

За определения на основните регулаторни термини, използвани на настоящия уебсайт, моля, проверете речника на регулаторните термини на ЕМА. Речникът на термините е наличен само на английски език:

 

Правна рамка

Базата данни, на която се основава настоящият уебсайт, известна като „База данни на Съюза относно продуктите“, служи за прилагане на законодателството на ЕС в областта на фармацевтичните продукти в Регламента относно ветеринарните лекарствени продукти (Регламент (ЕС) 2019/6). Сред целите на регламента са:

  • повишаване на прозрачността относно ветеринарномедицинските продукти, разрешени за употреба в ЕС/ЕИП;
  • подкрепа за хармонизирането на информацията за ветеринарномедицинските продукти;
  • осигуряване на надежден инструмент за ветеринарните лекари, за да могат да обмислят и сравняват наличните възможности за лечение.

Държавите — членки на ЕС и държавите от ЕИП, Европейската комисия и EMA основаха този уебсайт на 28 януари 2022 г. EMA поддържа уебсайта в сътрудничество с държавите — членки на ЕС, държавите от ЕИП и Европейската комисия.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."