Liigu edasi põhisisu juurde

Sellel veebilehel on ametlik ja ajakohane teave veterinaarravimite kohta, mis on heaks kiidetud kogu Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), ning riikide kohta, kus konkreetset veterinaarravimit turustatakse.

See sisaldab järgmist teavet:

  • müügiloaga veterinaarravimid;
  • registreeritud homöopaatilised veterinaarravimid;
  • veterinaarravimid, mida hulgimüüjad viivad ühest ELi/EMP riigist teise.

Samuti saate lihtsalt ravimeid võrrelda, kasutades veebilehe ravimivõrdlusvahendit, mis on kättesaadav otsingufunktsiooni kaudu.

Ravimiandmete päritolu

Veebilehe teave pärineb otse liidu ravimiandmebaasist, ELis/EMPs müügiloa saanud veterinaarravimite teabe kogumise ja säilitamise ELi andmebaasist.

Iga ravimi teabe esitab andmebaasi see ravimiamet, kes on andnud ravimi kasutamise loa. See asutus vastutab teabe täielikkuse ja õigsuse tagamise eest.

Vastutav asutus võib olla üks järgmistest:

  • ELi liikmesriigi või EMP riigi (riiklik pädev asutus) veterinaarravimiasutus, kui ravimi müügiluba on antud riikliku menetlusega kasutamiseks ühes või mitmes riigis;
  • Euroopa Ravimiamet (EMA), kui ravimi müügiluba on antud tsentraalse menetlusega kasutamiseks kogu ELis/EMPs.

Iga ravimi korral on vastutava asutuse teave ravimi müügiloa andmete jaotises.

Veebileht ajakohastatakse automaatselt kohe, kui andmebaasis on uus või uuendatud teave. Selle veebilehe uuendusi saab jälgida meie uudiste lehel.

EMA haldab seda veebilehte koostöös ELi/EMP ravimiametite ja Euroopa Komisjoniga.

Lisateave:

Keelepoliitika

See veebileht on kättesaadav kõigis Euroopa Liidu (EL) ametlikes keeltes ning islandi ja norra keeles.

Eelistatud keele võib valida iga lehe paremas ülanurgas.

Ravimiotsing

Ravimiotsing sellel veebilehel on eelistatud keeles.

See hõlmab ka selliste ravimite otsimist, millel ei ole müügiluba riigis, kus kasutatakse teie eelistatud keelt. Ravimi nimetus ja muu otsingutulemuste loetelus kuvatav teave võivad siiski olla muus keeles, olenevalt sellest, mis riigis ravimi müügiluba anti.

Ravimiteave

Veebilehel on kõigi ravimite põhifaktid eelistatud keeles. See hõlmab näiteks sihtliiki, manustamisviisi ja ravimvormi.

Muu teave võib olla kättesaadav ainult muus keeles. See võib olla inglise keel või ravimi müügiloa andnud riigi keel(ed). 

See on näiteks ravimi veebilehel kuvatav teave ning pakendi infoleht ja ravimi omaduste kokkuvõte.

Andmekaitse

Et veebileht toimiks teie jaoks nõuetekohaselt, saadame teie seadmesse väikesi andmefaile, mida nimetatakse küpsisteks. Teil on õigus otsustada, kas lubada neid jälgivaid küpsiseid või mitte. Küpsiseid saab millal tahes kustutada. Lisateave

Sellel veebilehel avaldatud ravimiandmeid ja dokumente töötlevad ja esitavad:

  • riiklikud pädevad asutused ja riiklike menetluste kaudu müügiloa saanud ravimite müügilubade hoidjad kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (määrus (EL) 2016/679);
  • Euroopa Komisjon ja Euroopa Ravimiamet tsentraalse müügiloaga ravimite korral kooskõlas ELi andmekaitsemäärusega (määrus (EL) 2018/1725).

Teave, kuidas EMA töötleb isikuandmeid, on EMA veebilehel:

Andmekaitse küsimuste korral võtke ühendust dataprotection@ema.europa.eu.

Kontakt

Küsimuste korral konkreetse ravimi kohta pöörduge müügiloa hoidja või vastutava asutuse poole. Need on loetletud ravimi veebilehel müügiloa andmete jaotises.

Veebilehe tehniline tugi on EMA kasutajatoe portaalis.

Sõnastik

Veebilehel kasutatud peamiste regulatiivterminite määratlused on EMA sõnastikus. Sõnastik on ainult inglise keeles:

Õigusraamistik

Selle veebilehe aluseks oleva andmebaasi, liidu ravimiandmebaasi eesmärk on rakendada ELi ravimiõigust, mis on sätestatud veterinaarravimite määruses (määrus (EL) 2019/6). Määruse eesmärgid on muu hulgas järgmised:

  • suurendada ELis/EMPs kasutamiseks heaks kiidetud veterinaarravimite läbipaistvust;
  • toetada veterinaarravimite teabe ühtlustamist;
  • tagada veterinaararstidele usaldusväärne kättesaadavate ravivõimaluste hindamise ja võrdlemise vahend.

ELi liikmesriigid, EMP riigid, Euroopa Komisjon ja EMA avasid selle veebilehe 28. jaanuaril 2022. EMA haldab seda veebilehte koostöös ELi liikmesriikide, EMP riikide ja Euroopa Komisjoniga.

How useful was this page?:
Average: 5 (12 votes)
"Please do not include any personal data, such as your name or contact details. If you do, you consent to the processing of that data in accordance with EMA’s Privacy Statement concerning requests for information or access to documents. If you would like a reply from EMA, please Send a question to EMA instead."