Adrenaline, 1 mg/ml oplossing voor injectie
 • Adrenalin
 • Valid
Authorised in these countries:
 • Netherlands

Product identification

Име на ветеринарномедицинския продукт:
Adrenaline, 1 mg/ml oplossing voor injectie
Активна субстанция:
 • Налично само на English
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП:
 • говеда
 • овца
 • кон
 • свиня
 • куче
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен (ATCvet) Код:
 • QC01CA24
Номер на лиценза:
 • REG NL 4756
Идентификационен номер на продукта:
 • cdd3248d-5a08-448c-9f1f-3a457753def1
Постоянен идентификационен номер:
 • 600000067598

Product details

Начин на приложение:
 • Интрамускулно приложение
 • Интравенозно приложение
 • Подкожно приложение
Фармацевтична форма:
 • Инжекционен разтвор
Карентен срок :
 • говеда
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • овца
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • кон
  Meat and offal
  1
  day
 • свиня
  Meat and offal
  1
  day
 • говеда
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • кон
  Meat and offal
  1
  day
 • говеда
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • овца
  Milk
  no withdrawal period
  Meat and offal
  1
  day
 • кон
  Meat and offal
  1
  day
 • свиня
  Meat and offal
  1
  day
Описание на опаковката:
Концентрация / състав:
Тази информация не е налична за този продукт.

Availability

Authorised in these countries:
Дата на промяна в статуса на наличност:
Тази информация не е налична за този продукт.
Производители отговорни за освобождаване на партидата:
 • Kela Kempisch Laboratorium Kela Laboratoria

Authorisation details

Статус на лиценза:
Вид процедура по лицензиране:
Номер на процедурата:
Тази информация не е налична за този продукт.
Дата на промяна в статуса на лиценза:
Държава, издала лиценза:
Отговорен орган:
 • MEB
Притежател на лиценза за употреба:
 • Alfasan Nederland B.V.
Лиценз за употреба издаден на:
Референтна държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Засегната държава членка:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на референтния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.
Идентификатор на изходния продукт:
Тази информация не е налична за този продукт.

Documents

Първоначално публикуване:
Последно актуализиране:

Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/600000067598